חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 23.12.13

תזכיר חוק: להחיל את התיקון לחוק גיל הנישואין המעלה את הגיל החוקי לנישואין מ-17 ל-18


תזכיר חוק גיל נישואין (תיקון מס' 6)(תיקון), התשע"ד-2013

הצעת החוק נועדה לקבוע הוראת תחילה לתיקון מס' 6 לחוק גיל נישואין, התש"י-1950, שהתקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"ד (4 בנובמבר 2013). במסגרת תיקון זה, הועלה גיל הנישואין בחוק מגיל 17 לנישואי נער ונערה, לגיל 18 לנישואי קטין או קטינה כקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, תוך החלפת המונח "נערה או נערה" במונח "קטין או קטינה". בנוסף לכך, תוקן סעיף 5 לחוק תוך שינוי הנסיבות למתן היתר לנישואי קטין או קטינה מתחת לגיל 18, על ידי בית המשפט לענייני משפחה. לפי התיקון, בית המשפט ייתן היתר רק במקרים בהם קיימות, לדעתו, נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה, לפי העניין, אשר מצדיקות מתן היתר ובתנאי שמלאו להם שש עשרה שנים. 
תזכיר חוק

א.    שם החוק המוצע
תזכיר חוק גיל נישואין (תיקון מס' 6)(תיקון), התשע"ד-2013

ב.    מטרת החוק המוצע והצורך בו
הצעת החוק נועדה לקבוע הוראת תחילה לתיקון מס' 6 לחוק גיל נישואין, התש"י-1950, שהתקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"ד (4 בנובמבר 2013). במסגרת תיקון זה, הועלה גיל הנישואין בחוק מגיל 17 לנישואי נער ונערה, לגיל 18 לנישואי קטין או קטינה כקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, תוך החלפת המונח "נערה או נערה" במונח "קטין או קטינה". בנוסף לכך, תוקן סעיף 5 לחוק תוך שינוי הנסיבות למתן היתר לנישואי קטין או קטינה מתחת לגיל 18, על ידי בית המשפט לענייני משפחה. לפי התיקון, בית המשפט ייתן היתר רק במקרים בהם קיימות, לדעתו, נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה, לפי העניין, אשר מצדיקות מתן היתר ובתנאי שמלאו להם שש עשרה שנים.
במסגרת זו, אף הוסף סעיף 7א לחוק בו הוטלה על כלל הרשויות העוסקות בחוק גיל נישואין או הקשורות להפעלתו, חובת דיווח רחבה לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, זאת במטרה להביא ליישום מיטבי של הוראות החוק. חובת הדיווח כאמור נקבעה בחוק ל 1 - במרס, מדי שנה.
יצוין כי סעיף 2 לחוק, קובע כי מי שנשא קטין או קטינה, עורך הנישואין או מי שסייע בעריכת הקשר וכן הורי או אפוטרופסי קטין או קטינה, שהיו מעורבים בנישואי קטין או קטינה מתחת לגיל הקבוע בחוק, דינם מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977. לפיכך, נישואים שנערכו מתחת לגיל הקבוע בחוק, וללא קבלת היתר של בית המשפט לענייני משפחה לפי סעיף 5 לחוק, מהווים עבירה פלילית.
עם תיקון החוק, לא נקבעה הוראת מעבר לגבי מי שעמד להינשא סמוך למועד התיקון, והינו מעל גיל 17. מצב זה יצר מציאות בה מי שהיו עם חקיקת החוק בין הגילאים 17-18 וקבעו מועד לנישואין לפני כניסתו לתוקף, יהפכו עם חקיקת תיקון מס' 6 לעבריינים בעיני החוק אם וככל שיתחתנו במועד שנקבע על ידם כאמור. תוצאה זו אינה רצויה בפרט לאור העובדה כי חלק מהמבקשים להינשא הסתמכו על המצב המשפטי עובר לתיקון וארגנו את נישואיהם על סמך מצב זה.
התיקון המוצע, בא לשנות תוצאה זו ולקבוע הוראת תחילה מפורשת לפיה תיקון מס' 6 לחוק גיל נישואין, ייכנס לתוקפו החל מה- 1 למרס 2014, תוך התאמה למועד התחילה של סעיף 7א לחוק לענין חובת הדיווח.
כדי ליצור רצף ובהירות בנוגע למצב משפטי, מוצע גם לקבוע, בסעיף 2 להצעה, כי דחיית הכניסה לתוקף של תיקון מס' 6, תחול החל מכניסתו לתוקף של אותו תיקון 6.
בנוסף, לאור התיקון הצפוי והתכלית העומדת בבסיסו, פרקליטות המדינה הנחתה כבר כעת את גורמי האכיפה הנוגעים בדבר שלא לאכוף את החוק בנוגע לנישואי קטינים שהם בין הגילאים 17 ל- 18 עד ליום 1 במרס האמור.
סעיף 1
מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק גיל נישואין (תיקון מס' 6), התשע"ד- 2013, היא ביום כט באדר א התשע"ד (1 במרס 2014).
סעיף 2
מוצע לקבוע, בסעיף 2 להצעה, כי דחיית הכניסה לתוקף של תיקון מס' 6, תחול החל מכניסתו לתוקף של אותו תיקון 6.

ג.    השפעת החוק המוצע על המצב הקיים
בהתאם לסעיף 2 לחוק, נישואים שנערכו מתחת לגיל הקבוע בחוק, וללא קבלת היתר של בית המשפט לענייני משפחה לפי סעיף 5 לחוק, מהווים עבירה פלילית. החוק המוצע בא לקבוע כי תיקון מס' 6 לחוק גיל נישואין, ייכנס לתוקפו החל מה- 1 למרס 2014, תוך התאמה למועד התחילה של סעיף 7א לחוק לענין חובת הדיווח. כאמור, פרקליטות המדינה הנחתה כבר כעת את גורמי האכיפה הנוגעים בדבר שלא לאכוף את החוק בנוגע לנישואי קטינים שהם בין הגילאים 17 ל- 18 עד ליום 1 במרס האמור.

ד.    השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המנהלי
אין השפעה.

ה.    להלן נוסח החוק המוצע

הצעת חוק מטעם הממשלה:
תזכיר חוק גיל הנישואין (תיקון מס'6)(תיקון), התשע"ד – 2013

הוספת סעיף 6 -
  1.        בחוק גיל נישואין (תיקון מס' 6), התשע"ד-2013 (להלן – תיקון מס' 6), אחרי סעיף 5 יבוא:
        "תחילה    6.    תחילתו של חוק זה ביום כט באדר א התשע"ד (1 במרס 2014)."
תחילה -
  2.        תחילתו של סעיף 6 לתיקון מס' 6, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום פרסומו של תיקון מס' 6.
____ ב_______ התשע"ד (____ ב _____ 2013) ציפי לבני
שרת המשפטים
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר