חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 8.5.16

הצעת חוק: יום ראשון כיום מנוחה לעובד במקום יום שישי

מטרתו של חוק זה לקבוע את יום ראשון כיום חופשי לעובד ששבוע עבודתו הוא של 5 ימים, במקום יום שישי, ובכך להתאים את שבוע העבודה לזה הנהוג במדינות רבות בעולם, והכל תוך שמירה על זכויות העובדים ואמונתם הדתית. הוספת יום ראשון כיום חופשי, הוספת חצי יום עבודה בימי שישי ועוד חצי שעת עבודה נוספת בימים שני עד חמישי תאפשר לאזרחי מדינת ישראל ליהנות מסוף שבוע מלא בסטנדרט בינלאומי וזאת בלי לפגוע בתפוקת שבוע העבודה.
                        הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום חופשי במקום יום שישי, התשע"ו–2016

מטרה 1. מטרתו של חוק זה לקבוע את יום ראשון כיום חופשי לעובד ששבוע עבודתו הוא של 5 ימים, במקום יום שישי, ובכך להתאים את שבוע העבודה לזה הנהוג במדינות רבות בעולם, והכל תוך שמירה על זכויות העובדים ואמונתם הדתית ועל זכויות המעסיקים וברוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו .
יום ראשון – יום חופשי 2. על אף האמור בצו הרחבה או בהסכם קיבוצי, יום ראשון יהיה יום חופשי במקום יום שישי, בהתאם להוראות חוק זה.
תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה 3. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 , בסעיף 2 –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "שמונה" יבוא "תשע";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בעבודת לילה וביום" יבוא "ביום", ובסופו יבוא "ולא יימשך מעבר לשעה 13:00 לפי הזמן בישראל כמשמעותו בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב–1992 , ובתקופה שבה הוקדם הזמן בישראל לפי סעיף 3 לחוק האמור – לא יימשך מעבר לשעה 14:00;";
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בעבודת לילה לא יעלה יום העבודה על שבע שעות עבודה.";
תחילה ותחולה 4. (א) תחילתו של חוק זה ___* מיום פרסומו, והוא יחול על עובד שחל עליו הסכם קיבוצי כללי או צו הרחבה בעניין מעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים.
(ב) בתקופה של 36 חודשים מתחילתו של חוק זה, יחולו הוראותיו של חוק זה רק לעניין יום ראשון הראשון בכל חודש קלנדרי, שיהיה יום חופשי במקום יום שישי שלאחריו.

דברי הסבר

ברוב מדינות העולם המתקדמות נוהגים שני ימי מנוחה מלאים, בדרך כלל, ימי שבת וראשון. מוצע להתאים את שבוע העבודה הנהוג במדינת ישראל לזה הנהוג בעולם המודרני בכלל ובשוקי ההון הגלובליים בפרט. הוספת יום ראשון כיום חופשי, הוספת חצי יום עבודה בימי שישי ועוד חצי שעת עבודה נוספת בימים שני עד חמישי תאפשר לאזרחי מדינת ישראל ליהנות מסוף שבוע מלא בסטנדרט בינלאומי וזאת בלי לפגוע בתפוקת שבוע העבודה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת יריב לוין וזאב אלקין (פ/3422/18) ועל ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/3920/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת יריב לוין וזאב אלקין (פ/805/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ינון מגל (פ/2141/20), על ידי חברת הכנסת ציפי לבני וקבוצת חברי הכנסת (פ/2631/20) ועל ידי חברי הכנסת אלי כהן ודוד אמסלם (פ/2721/20).


---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באדר ב' התשע"ו – 28.3.16

תחומי עניין קשורים

ייתכן וגם זה יעניין אותך

    תנאי שימוש
    עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר